top of page

Fasilitatoru skolas 5 moduļi

Fasilitatoru skola piedāvā piecas praktiskas mācības un darba seminārus, kas apgūstami atsevišķi vai visi kopā  Fasilitatoru skolas formātā. Šīs darbnīcas ir veidotas, lai uzlabotu dalībnieku procesu sekmēšanas, komunikācijas un vadītprasmes. Mācībās tiks apgūti fasilitatora lomas galvenie elementi un uzdevumi, kā arī labākās prakses un vairāku gadu pieredzes esence. Darba seminārā jeb darbnīcā, caur praktisku darbu un iesaistīšanos, dalībnieki paši piedzīvos biežākās fasilitatora vides - darba sanāksmes, problēmu definēšanas un izpētes tikšanās, kā arī idejošanas un lēmumu pieņemšanas sanāksmes.

1. Modulis:
Ievads fasilitēšanā

Modulis paredzēts:

Lai iepazītos ar fasilitatora lomu, nepieciešamajām prasmēm, aktuālākajiem rīkiem un metodēm un apgūtu pamatelementus sekmīgai koprades darba saplānošanai un novadīšanai.

Mērķis:

Veidot izpratni par fasilitatora lomu un sniegt dalībniekiem zināšanas un padomus sekmīgai koprades darba plānošanai, organizēšanai un realizēšanai

Modulis piemērots:

Jebkuram interesentam, taču īpaši iesakām šo vadītājiem, lai, ne tikai īsā laikā iegūtu izpratni un rīkus pārliecinošai kopradei, bet arī spētu izvērtēt šīs lomas nepieciešamību savā organizācijā.

3 stundas

Ieguvumi:

 • izpratne par fasilitatora lomu un kompetenču profilu

 • zināšanas par veiksmīga darba organizēšanu dažādās cilvēku grupās

 • izpratne par fasilitatora darbā izmantojamajām metodēm un rīkiem

 • konkrētu scenāriju un dzīves situāciju izspēle koprades darba plānošanai, organizēšanai un realizēšanai

 • fasilitatora plānošanas rīks un kontrolsaraksts, kas palīdzēs sistemātiski sagatavot un novadīt savu semināru vai sapulci ar koprades elementiem 

līdz 20 cilvēkiem

Darba metode:

Ekspertu mācību stāsts ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, dalībnieku diskusijām un viedokļu apmaiņām

Modulis 1
Modulis 2

2. Modulis

Tu kā fasilitators un cilvēki Tev apkārt

Modulis paredzēts:

Dalībnieku saskarsmes, komunikācijas un līderības prasmēm. Caur praktiskiem uzdevumiem, lomu spēlēm un situāciju analīzi dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi fasilitatora darba kursā ar divām, savstarpēji saistītām, daļām. Vispirms dalībnieki strādās ar sevi - savām līderības īpašībām, komunikācijas prasmēm, prasmēm skaidri komunikāciju un virzīt citus cilvēkus efektīvam kopdarbam. Otrā daļa tiks veltīta darbam ar grupām un dažādu tipu cilvēkiem, kā arī biežāko situāciju analīzei un lomu spēlēm.

Šis modulis būs tev, ja pārzini kādu no kopradē izmantotajām metodēm, un vēlies sevī attīstīt līdera un fasilitatora prasmes, kā arī iemācīties sekmīgi tikt galā ar dažādām problēmsitācijām - strīdi, maza aktivitāte, sabotieri, “iešana pa riņķi”.

Mērķis:

Moduļa mērķis: attīstīt dalībnieku prasmes vadīt darbnīcas, sapulces un projektus un sekmīgi tikt galā ar problēmsituācijām grupas sadarbībā un komunikācijā

Modulis piemērots

Komandu vadītājiem, ekspertiem un projektu vadītājiem - jebkuram cilvēkam, kas regulāri vada sanāksmes vai kopīgi strādā ar ar kolēģiem vai partneriem no citām organizācijas daļām.

4 stundas

līdz 12 cilvēkiem

Ieguvumi:

 • praktiskas iemaņas fasilitatora lomā un prasmju attīstīšana

 • risinājumi dažādām problēmsituācijām grupas sadarbībā un komunikācijā

 • savas līderības un pārliecības attīstīšana

 • komunikāciju un prezentēšanas prasmju attīstīšana

 • uzzināsi, kāpēc fasilitatora prasmes ir lielisks rīks cilvēku un procesu vadībā

 • dalība interaktīvos uzdevumos, lai praktiski attīsītu savas iemaņas fasilitatora lomā un spētu tās izmēģināt jau nākamajā dienā

 • izpratni, kā izmantot un trenēt fasilitatora prasmes ikdienā

 • izpratni par atšķirīgajiem pasākumu konceptiem un, kā (vai) tos fasilitēt

 • pārliecību par savu gatavību un spējām novadīt lielisku darba semināru

 • metodes, kā vadīt cilvēkus kopdarba laikā un nodrošināt darba plūsmu vajadzīgajā virzienā

Darba metode:

Teorija ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, lomu spēlēm un situāciju analīzi, kā arī diskusijas

Modulis 3

3. Modulis

Tava darba rīku kaste - metodes, rīki un tehnikas

Modulis paredzēts:

Lai iepazītos ar aktuālākajām koprades darbā izmantojamajām metodēm. Metodes, kas palīdz strukturēti organizēt darbu grupās un sniedz vienotu izpratni par veicamo uzdevumu. Kursa laikā iepazīsieties un izmēģināsiet gan universālus rīkus, ko izmantot sanāksmēs (ledus laušana, instrukciju nodošana, enerdžaizeri, debrīfs un kopsavilkums), gan  rīkus, ko lietot biežākajos izaicinājums - problēmu risināšana, idejošana, informācijas apkopošana un lēmumu pieņemšana.

Mērķis:

Sniegt ieskatu plašajā metožu izvēlē un radīt izpratni par dažādu rīku izmantošanu, lai dalībnieks labāk spētu orientēties metodēs un izvēlēties savam darbam piemērotāko

Modulis piemērots:

Komandu vadītājiem, ekspertiem un projektu vadītājiem - jebkuram cilvēkam, kas regulāri vada sanāksmes vai kopīgi strādā ar ar kolēģiem vai partneriem no citām organizācijas daļām.

4 stundas

Ieguvumi:

 • iespējas iepazīt jaunas, bet pārbaudītas metodes, rīkus un tehnikas

 • prasme izvērtēt un izvēlēties sev un savam darba stilam piemērotākās tehnikas

 • praktiska rīku apguve un darbs grupā

līdz 12 cilvēkiem

Darba metode:

Teorija ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem grupās, prasmju treniņš

4. Modulis

Tavas plānošanas prasmes, process un izpilde

Modulis paredzēts:

Lai uzlabotu dalībnieku plānošanas un organizēšanas prasmes. Dalībniekiem tiks attīstītas prasmes reaģēt un pielāgoties situācijai mainīgā vidē. Moduļa laikā dalībnieki apgūs procesa soļus, lai sekmīgi spētu saplānot un sagatavoties jaunam projektam, darbnīcai vai sapulcei. Kursa laikā tiks apskatīti online un offline fasilitēšanas rīki un nepieciešamie piederumi. 

Mērķis:

Attīstīt plānošanas un darba organizēšanas prasmes, lai dalībnieki labāk prastu gan sagatavoties, gan novadīt ieplānotot sapulci, projektu vai darbnīcu un tiktu efektīvā veidā tiktu galā ar mērķi un uzdevumu

Modulis piemērots:

Komandu vadītājiem, ekspertiem un projektu vadītājiem - jebkuram cilvēkam, kas regulāri vada sanāksmes vai kopīgi strādā ar ar kolēģiem vai partneriem no citām organizācijas daļām.

4 stundas

Ieguvumi:

 • iepazīsi uzdevumus kam sagavaoties pirms sapulces

 • trenēsi savu spēju pielāgoties mainīgiem darba apstākļiem

 • iegūsi izpratni par to kā efektīva komunikācija var tev palīdzēt efektīvāk sasniegt mērķus

 • iepazīsi offline koprades darbā izmantojamos rīkus un piederumus, kā flomasteri, līmlapiņas, uzlīmes, un citi

 • iepazīsi online koprades darbam izmantojamos rīkus kā miro.com

 • plānu un kontrolsarakstu, kā sistemātiski sagatavot un novadīt savu semināru vai sapulci ar koprades elementiem

līdz 12 cilvēkiem

Darba metode:

Teorija ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem grupās, prasmju treniņš

Moduli 4
Modulis 5

Mērķis:

Nodrošināt treniņa vietu dalībniekiem, kur pietuvināti reālām situācijām, izmēģināt savu darbnīcu, sanāksmi vai citu koprades pasākumu un pārbaudīt savas fasilitatora prasmes

Modulis piemērots:

komandu vadītājiem, ekspertiem un projektu vadītājiem - jebkuram cilvēkam, kas regulāri vada sanāksmes vai kopīgi strādā ar ar kolēģiem vai partneriem no citām organizācijas daļām.

Ieguvumi:

 • prakstiska pieredze no A līdz Z pašiem izveidot un novadīt koprades pasākumu 

 • stresa tests biežāk pieredzētajiem izaicinājumiem ekspertu vadībā

 • kolēģu un ekspertu atgriezeniskā saite

4 stundas

5. Modulis

Fasilitatoru
Mini-Bootcamp

Darba metode:

Simulācija un atgriezeniskās saites forums

līdz 6 cilvēkiem

bottom of page